Laboratory for Immunology and Microbiology
Graduate School of Pharmaceutical Sciences, The University of Tokyo

Staff
Professor Shohei Hori shohei[at]mol.f.u-tokyo.ac.jp
Associate Professor Chikara Kaito kaito[at]mol.f.u-tokyo.ac.jp
Assistant Professor Akira Nakajima anakajima[at]mol.f.u-tokyo.ac.jp
Project Assistant Professor Ryuichi Murakami r.murakami[at]mol.f.u-tokyo.ac.jp
Secretary Sachiko Tohi  Alumni
Master's Degree Yuto Kochi
Bachelor's Degree Ryohei Sasaki


Student
D3 Daniel Don NWIBO
M2 Shuhei Mitsutomi
M1 Tomohide Kinoshita
M1 Kuniho Hara
M1 Yoshimichi Hoshiya
M1 Aya Matsui
B4 Marina Ohsaki
B4 Suzu Kawagoe
B4 Hiroki Kaihori
B4 Keita Shimura
B4 Shiki Masumoto
B4 Kodai Matsura