Home Research Members History Publications Gallery Access
Japanese English
Members

STAFF
Professor & PI Ikuro ABE, Ph.D. abei "@mol.f.u-tokyo.ac.jp"
Associate Professor Takayoshi AWAKAWA, Ph.D. awakawa
Assistant Professor Takahiro MORI, Ph.D. tmori
Assistant Professor
Secretary Natsuki KONDO


RESEARCH FELLOWS
PD JSPS Stanislav KADLCIK, Ph.D. Czech Academy of Sciences
PD Alfarius Eco NUGROHO, Ph.D.
PD Fei HE, Ph.D. Kunming Institute of Botany
PD DFG Lena BARRA, Ph.D. University of Bonn, Germany
PD JSPS Hui TAO, Ph.D. Wuhan University
PD Xinyang LI, Ph.D. Zhejiang University


STUDENTS
D3 Takaaki MITSUHASHI JSPS DC1
D3 Lucie STEININGEROVA Czech Academy of Sciences
D2 Haibing HE CSC
D2 Zhai RUI
D2 Masahiro OZEKI
M2 Tongxuan BAI
M2 Jin Yan JIANG South China Agri Univ
M2 Yiling DING
M2 Iori MORITA
M1 Ying XIANG
M1 Ziheng YU
M1 Fan ZHAO
B4 Reito BUNNO
B4 Toshiya MAEHARA