Home Research Members History Publications Gallery Access
Japanese English
Members

STAFF
Professor & PI Ikuro ABE, Ph.D. abei "@mol.f.u-tokyo.ac.jp"
Associate Professor Takayoshi AWAKAWA, Ph.D. awakawa
Assistant Professor Takahiro MORI, Ph.D. tmori
Assistant Professor Riichiro USHIMARU
Secretary Natsuki KONDO


RESEARCH FELLOWS
PD JSPS Stanislav KADLCIK, Ph.D. Czech Academy of Sciences
PD Alfarius Eko NUGROHO, Ph.D.
PD Fei HE, Ph.D. Kunming Institute of Botany
PD DFG Lena BARRA, Ph.D. University of Bonn
PD JSPS Stephen DOLAN, Ph.D. University of Cambridge
PD JSPS Hui TAO, Ph.D. Wuhan University
PD JSPS Heping CHEN, Ph.D. Kunming Institute of Botany
PD Xinyang LI, Ph.D. Zhejiang University


STUDENTS
D3 Takaaki MITSUHASHI JSPS DC1
D3 Lucie STEININGEROVA Czech Academy of Sciences
D3 Haibing HE CSC
D3 Rui ZHAI
D2 Masahiro OZEKI
D1 Tongxuan BAI
D1 Yina SHENG
M2 Jinyan JIANG South China Agri Univ
M2 Yiling DING
M2 Iori MORITA
M2 Ying XIANG
M2 Fan ZHAO
M1 Ziheng YU
M1 Wei LIU
RS Shuang LV
B4 Reito BUNNO
B4 Toshiya MAEHARA