Professor Hidenori Ichijo (ichijo[at]mol.f.u-tokyo.ac.jp)
Lecturer Isao Naguro (nagurois       )
Assistant Prof. Takao Fujisawa (fujisawa      )
Project Assistant Prof. Shota Yamauchi (yamauchi      )
Kengo Watanabe (kwatanabe      )
Project Researcher Sho Sugawara
Secretary Keiko Tatsumi (tatsumi      )

D3 Chihiro Sakauchi
Shouu Syu
Atsushi Tsubota
Takuto Nishida
Yuki Hayashi
D2 Motoyuki Ogawa
Hiroki Ryuno
Hiroaki Wakatsuki
D1 Masato Inoue
Saki Takayanagi
M2 Masako Sekiguchi
Toshitaka Nakamura
Makoto Fujimoto
Lila Maekawa
Kazuhiro Morishita
M1 Takeshi Ikizawa
Takeru Odawara
Masashi Higuchi
Shunsuke Fukaya
Under Graduates B6 Riko Tabuchi
Under Graduates B4 Shunya Ishihara
Takaya Endo
Kazuki Kojima
Satoshi Takenaka